Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Contractuitnutting

In dit artikel wordt de werking van het rapport contractuitnutting uitgelegd.

Hoofdstuk 1 Beheer 
1.1 Aantal medewerkers
1.2 Verkooptarief op contractniveau 
1.3 Verrichtingen 
Hoofdstuk 2 Rapport maken 
2.1 Rapport selectie 
2.2 Rapportgegevens 

Het rapport Contractuitnutting toont de inkomsten en de uitgaven op een contract. De onderliggende
formule die gehanteerd wordt is:
Aantal medewerkers * verkoopprijs per medewerker per jaar + aantal uitgevoerde verrichtingen tegen
verkooptarief – aantal uitgevoerde verrichtingen tegen intern tarief.
 

Hoofdstuk 1 Beheer

 

1.1 Aantal medewerkers

Het rapport Contractuitnutting houdt rekening met het aantal medewerkers op een bepaalde
peildatum. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de laatst ingevulde aantallen voor of in de verslagperiode

 

1.2 Verkooptarief op contractniveau

Het rapport contractuitnutting vermenigvuldigd het aantal medewekers per jaar met het tarief dat op
contractniveau is vastgesteld.


Via instellingen -> contractsoorten kunt u een tariefregel toevoegen aan een contractsoort.
De in onderdeel 2.1 en 2.2 ingevoerde gegevens bepalen samen de abonnementswaarde van het
contract.
 

1.3 Verrichtingen

Buiten de waarde van het contract op abbonnementsniveau kan er ook nog waarde op een contract
gegenereerd worden door de verkoop van losse diensten. Deze diensten worden vastgelegd in het
verkooptarief van taken, zowel protocoltaken als bibliotheektaken.
De verrichtingen kennen twee mogelijkheden nl:
1. Normtijd * verkooptarief
2. Stukprijs


De normtijden en bedragen kunt u invullen bij een taak. Ga hiervoor naar:
Applicatie Instellingen -> protocollen -> protocoltaken
Vul onder het kopje “Taak gekoppeld aan onderstaande contracten” de normtijden, bedragen en het BTW tarief in.
LET OP: alleen taken die buiten het abonnement vallen en apart gefactureerd worden krijgen een Verkooptarief. Alle taken krijgen een intern tarief.
Indien taken gefactureerd worden tegen een vooraf vastgestelde prijs wordt de prijs ingevuld bij stukprijs.
 

Hoofdstuk 2 Rapport maken

 

2.1 Rapport selectie

Via het tabblad rapportage kiest u onder de optie rapport het rapport Contractuitnutting.
Geef de periode op waarover u het rapport wil maken. Dit heeft invloed op de contractwaarde. Hier wordt rekening gehouden met de looptijd van het contract. Indien de looptijd van het contract start voor de rapportageperiode, zal alleen de waarde van het contract binnen de rapportageperiode worden getoond.
Wenst u een rapport dat de volledige waarde over de gehele looptijd van het contract weergeeft, dan dient de verslagperiode gelijk te zijn aan de looptijd van het contract.

Kies onder selectiecriteria het bedrijf of de bedrijven waarvoor u de rapportage wil maken.

 

2.2 Rapportgegevens

Het rapport bestaat uit een aantal onderdelen:

1 Bedrijfsgegevens en contractonderdelen
2 Inkomsten (abbonnementen en uitgevoerde verrichtingen met een verkooptarief of een
stukprijs
3 Uitgaven (alle verrichtingen met een intern tarief)
4 Totaal
 

2.2.1 Bedrijfsgegevens en contractonderdelen

In het bovenste gedeelte van het rapport vindt u de rapportgegevens. Hierin wordt vermeldt om welk
rapport het gaat, op welke datum het rapport is gemaakt en over welke rapportperiode het rapport
wordt berekend.
Tevens wordt hier aangegeven om welk bedrijf het gaat, welke contractsoort dit bedrijf heeft en het
debiteurennummer.

Onder contractonderdelen vindt u alle contractregels die op dit bedrijf van toepassing zijn of zijn
geweest. Deze opsomming houdt geen rekening met de verslagperiode.
  • Startdatum: startdatum van het contract zoals dit in beheer contractsoorten is opgenomen.
  • Einddatum: einddatum van het contract zoals dit in beheer contractsoorten is opgenomen.
  • Contractprijs: prijs per medewerker per jaar
  • BTW: het btw tarief dat in de contractperiode geldt.
  • Verkoopprijs (pm/per jaar): is de prijs per medewerker per jaar inclusief BTW
  • Verkoopprijs (pm/periode): is de prijs per medeweker inclusief BTW/365 X het aantal dagen
    in de contractperiode.

 

2.2.2 Inkomsten
Onder het kopje Inkomsten vindt u de abonnementen, uitgevoerde verrichtingen en totalen.

2.2.2.1 Abonnement

Onder het kopje abonnement wordt getoond welke contracten actief zijn in de verslagperiode.

Startdatum: startdatum van het abonnement zoals dit bij instellingen contractsoorten is opgegeven
Aantal werknemers: het aantal werknemers volgens de laatste peildatum, zoals deze op bedrijfsniveau zijn ingevoerd.
Verkoopprijs(per jaar): het aantal medewekers * het verkooptarief.
Verkoopprijs (per periode): het aantal medewerkers * het verkooptarief in de periode

2.2.2.2 Verrichtingen

Onder het kopje Verrichtingen worden alle uitgevoerde taken in de verslagperiode getoond’

Taak: de naam van de uitgevoerde taak
Aantal: het aantal keren dat een bepaalde taak is uitgevoerd
Normtijd: de normtijd die bij de taak op beheerniveau is opgegeven (let op: dit rapport houdt geen rekening met handmatige tijdsregistratie)
Verkooptarief (excl): Het verkooptarief dat op beheerniveau bij de taak is aangegeven exclusief BTW
Stukprijs (excl): Het vaste verkooptarief dat op beheerniveau bij de taak is aangegeven exclusief BTW
BTW: Het voor de taak geldende BTW-percentage
Verkooptarief (incl): het verkooptarief dat op beheerniveau bij de taak is aangegeven inclusief BTW
Stukprijs (incl): het verkooptarief dat op beheerniveau bij de taak is aangegeven inclusief BTW
Totaal: het totaal van de verrichtingen. Dit totaal is gebaseerd op het aantal * normtijd * verkooptarief (incl) of het aantal * stukprijs (incl)

2.2.2.3 Totalen

Onder het kopje totalen vindt u het totaal van de inkomsten op het contract verdeeld over abonnementen en verrichtingen.
 

2.2.3 Uitgaven


Onder het kopje uitgaven worden alle directe kosten die gemaakt worden op het contract getoond.


2.2.3.1 Verrichtingen

Taak: de taken die binnen de verslagperiode zijn uitgevoerd
Aantal: het aantal keren dat een bepaalde taak binnen de verslagperiode is uitgevoerd
Normtijd: de normtijd die op beheerniveau bij de taak is aangegeven
Intern tarief: het tarief (excl BTW) dat bij de taak op beheerniveau is aangegeven.
Totaal: aantal * normtijd * intern tarief

2.2.3.2 Totalen

Onder het kopje totalen vindt u het totaal van alle uitgevoerde verrichtingen tegen intern tarief.
 

2.2.4 Total


Onder deze kop zijn alle inkomsten en uitgaven uit de kopjes “inkomsten” en “uitgaven” getotaliseerd.
Het laatste totaal geeft het verschil tussen inkomsten en uitgaven aan. Dit bedrag is de netto winst of verlies op het contract.
 
Gerelateerde artikelen:
Schadelast
Statistieken
Uitleg verschillende rapporten
Verzuim matrix
Contract Contracten Contractuitnutting uitnutting verrichtingen verrichting rapport rapporten rapportage management informatie
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties