Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

UWV Koppeling statussen en foutcodes

1. Inleiding


Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene organisatie naar het systeem van de andere organisatie. Figuur 1 - Digipoort verbindt overheid en bedrijven 
 
Het verzenden en ontvangen van berichten via Digipoort verloopt meestal direct. Toch kan het soms voorkomen dat er zich een probleem voortdoet, waardoor het bericht niet (meteen) aankomt bij de uitvragende partij. Dan is het handig om te weten welke maatregelen u moet nemen. De volgende hoofdstukken geven inzicht in het verzend- en ontvangstproces via Digipoort en helpen u grip te houden op dit proces. 
 


2. Overzicht van Digipoort


Digipoort regelt het digitale berichtenverkeer tussen overheden (uitvragende partijen) en het bedrijfsleven. In het kader van UWV Verzuimmeldingen levert u, als werkgever, of namens een werkgever, berichten aan bij Digipoort waarna Digipoort de berichten aflevert bij het UWV. Bij aanlevering van het bericht bij Digipoort krijgt u van Digipoort terugkoppeling of het bericht door Digipoort goed is ontvangen. Vervolgens kan de statusinformatieservice worden geraadpleegd voor informatie over de verdere verwerking van uw bericht binnen Digipoort en de aflevering bij het UWV. 

2.1 Berichten volgen met de statisinformatieservice
Overzicht van het verwerkingsproces Na aanlevering bij Digipoort volgt een UWV verzuimmelding het volgende verwerkingsproces1. In dit proces volgt een bericht achtereenvolgens de Aanleverservice, Blacklistservice, Validatieservice XML en Afleverservice. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Statusinformatieservice die informatie geeft over de verwerking tot en met de acceptatie van het bericht door het UWV.
  • Met de Aanleverservice kan een werkgever (of intermediaire dienstverlener) via Digipoort ziekte- en herstelinformatie bij het UWV aanleveren. Wanneer met de service verbinding is gemaakt en bericht is aangeleverd, zal de aanlevering door Digipoort aan de hand van de koppelvlakspecificaties gecontroleerd worden. Indien het bericht hieraan voldoet, start Digipoort een verwerkingsproces waardoor het afleveren van het bericht bij het UWV geïnitieerd wordt. De verzender krijgt in een responsbericht met daarin het kenmerk van het Digipoort verwerkingsproces, waarna de aanleversessie beëindigd wordt.
  • De Blacklistservice is de volgende stap in het verwerkingsproces en wordt gebruikt om te controleren of de verzender niet is uitgesloten van het aanleveren op de gebruikte berichtsoort. Deze service is een standaard onderdeel van de Digipoort SBR verwerkingsprocessen.
  • De Validatieservice XML controleert vervolgens aan de hand van de XML Schema’s van het UWV, het bericht op structuur en formaat van de data. Indien deze controle slaagt wordt het verwerkingsproces vervolgd.
  • Tot slot zal de Afleverservice van Digipoort het bericht proberen af te leveren bij het UWV. De ontvangende service van het UWV controleert dit verzoek aan de hand van de koppelvlakspecificatie. Afhankelijk van het resultaat hiervan wordt een respons of een fout naar Digipoort verstuurd.
  • Vervolgens voert het UWV een acceptatiecontrole uit op het bericht. Het resultaat van deze controle is een ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’.
  • De Statusupdateservice gebruikt het UWV om het resultaat van de acceptatiecontrole aan het verwerkingsproces toe te voegen. 
  • Raadplegen van de Statusinformatieservice stelt de verzender in staat de statussen van het verwerkingsproces inclusief acceptatie door het UWV op te vragen. Hiervoor wordt het kenmerk gebruikt dat is ontvangen van de Aanleverservice bij een succesvolle aanlevering. 
 Hoe dit in VerzuimSignaal werkt, kunt u in dit artikel lezen.


2.2 Berichten volgen met de statusinformatieservice
Berichten volgen met de statusinformatieservice Op het moment dat de verzender een bericht aanlevert krijgt hij een uniek kenmerk terug. Dit kenmerk2 is het bewijs dat Digipoort het bericht succesvol ontvangen heeft. 


 
Digipoort Kenmerk Ieder bericht krijgt een uniek kenmerk binnen Digipoort, zodat het bericht gemakkelijk gevolgd kan worden. Dit kenmerk heeft het formaat: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx (8-4-4-4-8) Gebruik altijd dit kenmerk in de communicatie over een bericht. 
 
De verzender kan het bericht volgen door de statusinformatie service te gebruiken. Iedere keer dat de service wordt bevraagd zal deze de actuele status van het bericht weergeven en alle voorgaande statussen die het bericht heeft doorlopen. Zo kan de verzender altijd zien waar het bericht zich bevindt. 
 
Uiteindelijk kan de verzender via de statusinformatie service zien of het bericht succesvol afgeleverd is bij het UWV. Wanneer Digipoort het bericht niet kan afleveren, dan geeft statusinformatie service aan waarom dit niet gelukt is, zodat de verzender dit weet en maatregelen kan nemen. 

Hoe dit in VerzuimSignaal werkt, kunt u in dit artikel lezen.


2.3 Uitgangspunten
Het verzendproces via Digipoort kent de volgende algemene uitgangspunten. 
 
1. De verzender is verantwoordelijk voor het bericht, totdat deze succesvol is afgeleverd bij de uitvragende partij.
2. Zodra een uitvragende partij de succesvolle aflevering van een bericht heeft bevestigd, is de uitvragende partij verantwoordelijk voor het bericht.
3. Digipoort biedt een betrouwbare aflevering. Dit betekent dat Digipoort een aangeleverd bericht aflevert bij de uitvragende partij, of duidelijk aangeeft waarom het bericht niet afgeleverd kon worden. 
 
De verzender is dus verantwoordelijk voor het bericht zolang deze onderweg is en zal zelf actie moeten ondernemen, als het bericht niet (tijdig) wordt afgeleverd bij de uitvragende partij. 

 

3. Statussen per processtap


Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Iedere processtap heeft een vaste statuscode. Met de statusinformatieservice kunt u voor ieder aangeleverd bericht nagaan welke processtappen het bericht heeft doorlopen en of het succesvol is verwerkt. Is het bericht niet goed verwerkt, dan kunt u aan de eindstatus zien wat er mis is gegaan en welke actie u kunt ondernemen. 
 
Een aangeleverde UWV Verzuimmelding volgt op Digipoort de volgende processtappen:
 
1. Aanlevering aan Digipoort
2. Blacklist Controle
3. Validatie door Digipoort
4. Aflevering aan uitvragende partij
5. Validatie door uitvragende partij

Hieronder staan alle statussen gegroepeerd per processtap. Bij iedere stap staat het volgende beschreven.1. Aanlevering aan Digipoort

2. Blacklist controle
3. Validatie door Digipoort
4. Aflevering aan uitvragende partij5. Validatie door uitvragende partij


 


4. Foutcodes per processtap 


Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Alle Foutcodes hebben een prefix van drie of zes letters, zodat duidelijk is in welke processtap de fout is opgetreden. Aan de hand van de prefix kunt u de Foutcodes onderscheiden van de statussen. 
 
Digipoort kent de volgende processtappen en prefixen. 
 
1. ALS – Aanlevering aan Digipoort
2. BLS – Blacklist controle
3. VAS – Validatie door Digipoort
4. AFO & AFS – Aflevering aan UWV
5. VAL – Validatie  door UWV
6. STS – Foutcodes uit de StatusinformatieService 

Hieronder staan alle statussen gegroepeerd per processtap. Bij iedere stap staat het volgende beschreven. 


 

1. ALS - Aanlevering aan Digipoort
2. Blacklist Controle3. VAS - Validatie door Digipoort
4. AFO & AFS - Aflevering aan uitvragende partij

5. VAL - Validatie door uitvragende partij (UWV)
6. STS – Raadpleging statusinformatie 


koppeling uwv digipoort digizsm digitaal melden
1 persoon vindt dit handig. - Ik ook!

Reacties