Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Uitleg statistieken per onderdeel

In dit artikel worden de verschillende onderdelen in de statistiekgenerator verder uitgelegd. Hoe u de onderdelen kunt selecteren, wordt uitgelegd in dit artikel. De achterliggende formules waarop de berekeningen zijn gebaseerd, kunt u hier teruglezen. 

 

 

De onderdelenOnderaan in het voorformulier van de statistiekgenerator ziet u het kopje 'Onderdelen'. Afhankelijk van uw rolinstellingen kan deze lijst korter zijn. Hieronder kunt u alle bestaande onderdelen zien. 

 • Kerngetallen
 • Verzuim per maand
 • Verzuimverdeling naar duurcategorie
 • Aantallen per duurcategorie
 • Top verzuimredenen*
 • Top niet-verzuimers*
 • Gedetailleerd verzuim*
 • Leeftijdscategorieen
 • Beschikbaarheid
 • Voortschrijdend verzuim
 • Personen per meldingscategorie
 • Top verzuimers (percentage)*
 • Benchmarking
 • Verzuimkosten.

Standaard staan alle opties aangevinkt om uit te draaien. U kunt individuele vinkjes deactiveren of alle vinkjes tegelijk door te kiezen voor 'Alles deselecteren'.

* = Onderdeel is per 01-01-2018 uitgefaseerd. 


KerngetallenDe optie 'Kerngetallen' geeft de volgende data weer:
- Het aantal werknemers binnen de selectie
- Het totale aantal FTE van alle werknemers binnen de selectie
- Het aantal nieuwe meldingen binnen de verslagperiode
- Het aantal lopende meldingen binnen de verslagperiode
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)
- De totale cijfers worden weergegeven, maar ook per geslacht van de werknemers. 


In de gele balken onder de cijfers wordt weergegeven hoe de berekening tot stand is gekomen. 

In bovenstaand voorbeeld kunt u opmaken dat het gekozen bedrijf binnen de verslagperiode in totaal 15 actieve werknemers heeft die samen in totaal 11,85 FTE beschikbaar zijn. Er zijn twee nieuwe ziekmeldingen in deze periode toegevoegd en er waren al 11 lopende meldingen.

Achter de lopende melding wordt onderstaande informatie getoond:

Dit is de berekening van de ziekmeldfrequentie, gemiddelde ziekteverzuimduur en de ziekmeldfrequentie. U kunt de rekenmethodieken volgens het Central Bureau voor de Statistiek (CBS) hier teruglezen. Deze formules zijn toegepast om bovenstaande cijfers te berekenen.


U kunt met uw muis op de getallen gaan staan. Er verschijnt een zwart balk met extra uitleg over de opbouw van de cijfers.Als laatste wordt binnen het kopje 'Kerngetallen' het aantal FTE, de ZMF, de GZVD en het ZVP in staafdiagrammen getoond. 

 


Verzuim per maand


 

Het onderdeel 'Verzuim per maand' geeft het ziekteverzuimpercentage (ZVP) per maand weer binnen een verslagperiode. Bij een verslagperiode van bijvoorbeeld 01-01-2017 tot 01-01-2018 wordt van januari tot en met december dit cijfers per maand uitgesplitst.

De achterliggende berekening kunt u hier teruglezen. Net zoals bij 'Kerngetallen' kunt u met uw muis op de cijfers gaan staan. Er verschijnt een zwart balk met extra uitleg over de opbouw van de cijfers.


Als laatste item binnen 'Verzuim per maand' kunt u de staafdiagrammen terugvinden op basis van het ziekteverzuimpercentage per maand.


 


Verzuimverdeling naar duurcategorieIn het onderdeel 'Verzuimverdeling naar duurcategorie' wordt de volgende data getoond:
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) in zijn totaliteit.
- Het ziekteverzuimpercentage per duurcategorie.- De cijfers worden in percentages uitgedrukt. 

De aantallen worden in dit onderdeel in percentages uitgedrukt. 

KV = Kort verzuim 
MLV = Middellang verzuim
LV = Lang verzuim
ELV = Extra lang verzuim
Het aantal dagen van de duurcatogorie wordt in dit artikel verder uitgelegd onder de vierde paragraaf. Tevens is het mogelijk om met uw muis over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. 


Op basis van bovenstaand voorbeeld kunt u bijvoorbeeld opmaken dat er over de gekozen populatie en verslagperiode een ziekteverzuimpercentage is van 10,64% in totaal. In deze periode is 0,02% van het verzuim kortdurend, 0,28% middellang, 7,38% lang en 2,95% extra lang. 

 


Aantallen per duurcategorieDit onderdeel lijkt op 'Verzuimverdeling naar duurcategorie', maar de cijfers worden hier in aantallen uitgedrukt. De volgende data wordt in dit onderdeel getoond:
- Het aantal meldingen binnen de verslagperiode
- Het aantal verzuimdagen
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP).
- Per duurcategorie worden de percentages uitgesplitst. Op basis van bovenstaand voorbeeld kunt u zien dat er in totaal 53 ziekmeldingen in de verslagperiode zijn gedaan met een totaal van 4197,20 verzuimdagen. Tevens worden de aantal meldingen per duurcategorie getoond. Aan de rechterkant van uw scherm wordt de gemiddelde ziekteverzuimduur getoond en het ziekteverzuimpercentage. Per duurcategorie worden deze cijfers getoond. U kunt met uw muis over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. 


Onderaan dit onderdeel worden het aantal meldingen per duurcategorie en de gemiddelde duur per duurcategorie weergegeen in staafdiagrammen.

 


LeeftijdscategorieënIn het onderdeel "Leeftijdscategorieën' wordt per leeftijdsklasse de volgende data getoond binnen de verslagperiode:
- Dertien verschillende leeftijdsklassen en de totalen
- Het aantal werknemers
- Het aantal meldingen
- Het aantal verzuimdagen
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- De beschikbare dagen van de wernemer
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP).

   
Het onderdeel geeft ten eerste diverse leeftijdsklassen weer van 5 jaar, maar ook 15 jaar en jonger en 70 jaar en ouder. Bovenstaand voorbeeld geeft bijvoorbeeld weer dat er 10 werknemers een actief dienstverband hadden binnen de verslagperiode. Er zijn 5 (lopende) ziekmeldingen van werknmers met een leeftijd tussen de 36 en 40 jaar. In totaal betrof het 5 verzuimmeldingen. Deze werknemers samen verzuimden 118,50 dagen binnen de verslagperiode. In deze periode zijn geen nieuwe meldingen toegevoegd, want de ZMF is 0. De werknemers hebben in totaal een beschikbaarheid van 268,50 dagen. Deze data is nodig om het ziekteverzuimpercentage te berekenen dat op uitkomt op 44,13% voor deze leeftijdsklasse. 
 

 


Beschikbaarheid


 

In het onderdeel 'Beschikbaarheid' wordt de volgende data getoond binnen de gekozen verslagperiode:
- Het aantal werknemers met een actief dienstverband
- Het aantal beschikbare dagen van de werknemers
- Het beschikbaarheidspercentage van de werknemers
- De totalen worden weergegeven, maar ook per geslacht.


In het bovenstaande voorbeeld ziet u dat binnen het gekozen bedrijf en de verslagperiode 35 werknemers zijn met een actief dienstverband (waarvan 20 man, 15 vrouw). Samen hebben zij 979,50 beschikbare dagen in de verslagperiode. Aan de rechterkant wordt het beschikbaarheidspercentage weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze berekening tot stand komt.

Beschikbaarheidspercentage: Dit is de mate waarop werknemers beschikbaar zijn in de geselecteerde verslagperiode. Het betreft een waarde die 'gespiegeld' is aan de kolom ZVP uit de basisstatistieken (kerngetallen). De kolom ZVP ziet u staan onder het kopje 'Kerngetallen' (zie bovenaan deze pagina de volledige uitleg over Kerngetallen). 

ZVP van de kerngetallen:
  

Beschikbaarheidspercentage: 
 

Het beschikbaarheidspercentage wordt berekend door 100 minus de waarde uit de kolom 'ZVP' uit de kerngetallen. 
ZVP totaal = 39,39%
100 minus 39,39% = 60,61%
Beschikbaarheidspercentage = 60,61%.

Om de beschikbaarheid van de werknemer(s) te kunnen berekenen, verdisconteerd u de beschikbaarheid van de werknemer met de FTE factor. U kunt met uw muis over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. Meer uitleg over deze berekening kunt u hier teruglezen. 

 


Voortschrijdend verzuimIn het onderdeel 'Voortschrijdend verzuim' wordt het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks weergegeven. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont.
 
Zo wordt het 12-maands voortschrijdend gemiddelde verzuim berekend door van twaalf achtereenvolgende maanden het gemiddelde verzuim te berekenen. Als een kalendermaand is gepasseerd, wordt van die 12 maanden de oudste maand vervangen door de nieuwste maand, en wordt opnieuw het gemiddelde berekend. De seizoensinvloeden op het verzuim zullen zo niet zichtbaar zijn, maar wel de trend in het verloop van de jaren.

De berekening van het voortschrijdend verzuim kunt u teruglezen in dit aparte artikel. 

De volgende data binnen de verslagperiode wordt getoond in dit onderdeel:
- De maand waarop het voortschrijdende verzuim is gestart
- Het ziekteverzuimpercentage binnen de voortschrijdende periode.Onderaan de pagina wordt het percentage voortschrijdende verzuim getoond in staafdiagrammen per maand.U kunt met uw muis
 over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven.

 

Personen per meldingcategorie


 

In het onderdeel 'Personen per meldingscategorie' wordt binnen de verslagperiode de volgende data weergegeven:
- Het aantal keren dat werknemers zich ziek melden
- Het betreft meldingscategorie 0-6 maal, meer dan 7 maal en het totaalcijfer
- Het aantal werknemers binnen de meldingscategorie
- Het aantal verzuimdagen van werknemers binnen de meldingscategorie
- Het percentage van het aantal werknemers ten opzichte van de totale werknemerspopulatie.


In bovenstaand voorbeeld kunt u de vastgestelde meldingscategorieën zien: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en meer dan 7 maal. 21 werknemers hebben zich binnen de verslagperiode nul malen ziek gemeld, 14 personen eenmaal. Geen enkele werknemer heeft zich vaker dan eenmaal ziekgemeld. In totaal gaat het om 385,80 verzuimdagen binnen de meldingscategorie van eenmaal ziekmelden. In totaal zijn er binnen de verslagperiode 35 werknemers in dienst, waarvan zich 14 eenmaal ziek hebben gemeld. Dit is een percentage van 40%, zoals u in de achterste kolom weergegeven ziet staan. U kunt met uw muis over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven.

 


Benchmarking


 

De onderdeel 'Benchmarking' geeft de verzuimcijfers van afzonderlijke bedrijven en afdelingen om deze met elkaar te vergelijken. Buiten dit onderdeel in de statistiekgenerator bestaat tevens het rapport (Tabblad 'Rapportage' > Button 'Rapporten' mits dit aanstaat in uw rolautorisatie) Benchmarking. De kern van dat rapport en dit onderdeel van de statistiekgenerator komt in grote lijnen overeen. Meer informatie over dit rapport kunt u hier lezen. 

In het onderdeel 'Benchmarking' in de statistiekgenerator wordt de volgende data binnen de gekozen verslagperiode getoond:
- De naam van het gekozen bedrijf
- De afdeling(en) van het gekozen bedrijf
- Het aantal werknemers binnen deze bedrijven en afdelingen
- Het aantal lopende verzuimmeldingen binnen deze bedrijven en afdelingen
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)
- Het totale aantal verzuimdagen van de verzuimmeldingen binnen deze bedrijven en afdelingen
- Het totale aantal beschikbare dagen van werknemers binnen deze bedrijven en afdelingen. In bovenstaand voorbeeld kunt u zien dat er binnen de organisatie "Finance" verschillende afdelingen zijn binnen de verslagperiode. Het bedrijf telt in totaal 16 werknemers met een actief dienstverband verdeeld over de diverse afdelingen. De afdeling "Accounting" heeft 6 werknemers met een actief dienstverband binnen de verslagperiode en er is één lopende ziekmelding. De ziekmelding is niet binnen de verslagperiode toegevoegd, maar er is wel één lopende verzuimmelding. Dit verklaart meteen waarom de ziekmeldfrequentie (ZMF) op 0 staat, omdat de melding al voor de verslagperiode is toegevoegd. De gemiddelde ziekteverzuimduur wordt weergegeven, het ziekteverzuimpercentage van 16,67% en het feit dat er in totaal 30 verzuimdagen zijn binnen de afdeling. Alle werknemers samen binnen deze afdeling zijn 180,00 uur beschikbaar. U kunt met uw muis over de cijfers te gaan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. 

 


Verzuimkosten


 

In het onderdeel 'Verzuimkosten' wordt de volgende data binnen de verslagperiode weergegeven:
- De naam van de maand
- De verzuimkosten per maand
- De loonkosten per maand
- Het kostenpercentage per maand
- De totale verzuimkosten, loonkosten en kostenpercentage over het totaal van de verslagperiode.

Het onderdeel geeft een maandelijks overzicht van de totale loonkosten van werknemers die een dienstverband hebben dat geheel of gedeeltelijk in de desbetreffende maand van de verslagperiode ligt. Daarnaast worden er verzuimkosten gepresenteerd die bestaan uit de loonkosten voor de dagen waarop de werknemer verzuimd heeft. Deze kosten worden verdisconteerd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. De verzuimkosten worden berekend op basis van het bruto dagloon dat in de ziekmelding van de individuele werknemer staat. Er wordt niet gerekend met het salaris dat gevuld staat bij de dienstverbandgegevens van de werknemer. 

De verzuimkosten worden als volgt berekend: Het bruto dagloon x het aantal verzuimdagen.

Indien er geen bruto dagloon in de verzuimmelding staat vermeld, wordt er automatisch gerekend met een bruto dagloon van 100 euro.

statistieken onderdelen statistiekgenerator statistiekonderdelen
14 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties