Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Definities

In dit artikel vindt u een korte opsomming van begrippen en afkortingen die in VerzuimSignaal kunnen voorkomen.

 
WIA   Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen
WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
ERD Eigen Risico Drager
SFB Structureel Functioneel Beperkt
VS Verzuimsignaal
VS2 Verzuimsignaal twee
ZVP Ziekte Verzuim Percentage
ZMF Ziek Meldings Frequentie
AO Arbeids Ongeschikt
WVP Wet Verbetering Poortwachter
BEZAVA Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
UWV Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen
GZVD Gemiddelde Ziekte Verzuim Duur
FTE Full Time Equivalent (het aantal uren dat staat voor een volledig dienstverband)
KV Kot Verzuim (verzuimmeldingen die minder dan 8 dagen duren)
MLV Midden Lang Verzuim (verzuimmeldingen die langer dan 7 dagen en minder dan 42 dagen duren)
LV Lang Verzuim (verzuimmeldingen die langer dan 41 dagen en minder dan 366 dagen duren)
ELV Extra Lang Verzuim (verzuimdagen geteld van verzuimmeldingen die langer dan 365 dagen duren)
   

 
Algemene begrippen en afkortingen afkoring afkorting afkortingen ZVP GZVD AO begrip begrippen betekent WIA WGA ERD Bezava iconen
6 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties